Nghiên cứu tác dụng lợi mật và bảo vệ gan của các phân đoạn chiết lá mác mật Cao Bằng

461 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2011

Số: 5

Trang: 292-295

Liên kết