Nghiên cứu tác dụng sinh học và độc tính của cây lược vàng callisa fragnans (LINDL.) Woods

142 August 31, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Minh Khởi 

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2010

Số trang: 142 tr.

Liên kết