Nghiên cứu thăm dò một số chỉ số dự đoán kết quả thử nghiệm cai thở máy

164 August 23, 2017 3

Tác giả: Nguyễn Văn Tín 

Chuyên ngành: Bệnh học Nội khoa

Năm: 2004

Số trang: 164 Tr.

Nghiên cứu thử nghiệm cai thở máy cho 85 BN thông khí nhân tạo tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị từ 12/2000–3/2003. Kết luận: chỉ số pimax đo bằng khí áp kế cầm tay ≥ 40cmH2O. Chỉ số dự đoán đo bằng phế dung cầm tay f ≤26 nhịp thở/phút, Vt ≥0,325 lit, thể tích khí lưu thông tính theo ml/kg thể trọng dự tính VT ≥ 4ml/kg, f/VT ≤ 80 nhịp thở/phút. Các chỉ số dự đoán đo bằng máy thở Evita với hỗ trợ PS=7cmH2O: f-5 ≤ 26 nhịp thở/phút, f/Vt5 ≤ 65 nhịp thở/phút/lít. Các chỉ số kết hợp: PO.1-5xf/VT và chỉ số thở nhanh nông (f/VT) đo bằng phế dung cầm tay ≤110, PO.1-5/Pimax ≤ 4,9, CROP ≥13 (ml/nhịp thở/phút), VS+AFS ≤53 điểm, Glasgow ≥12 điểm, phản xạ ho ≥1 điểm. Tác giả đưa ra sơ đồ đề nghị về chỉ định và sử dụng thử nghiệm cai thở máy cho BN.
Liên kết