Nghiên cứu thực trạng trong chăm sóc sản khoa thiết yếu tại tuyến xã ở ba huyện tỉnh Lạng Sơn và thử nghiệm giải pháp can thiệp

226 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng 

Năm: 2008

Số trang: 145Tr.

Nghiên cứu mô tả có phân tích tất cả cán bộ y tế, nhân viên y tế thôn bản và các đối tượng liên quan đến công tác chăm sóc sản khoa thiết yếu (CSSKTY), sổ sách có sẵn tại 30 trạm y tế xã, thuộc 3 huyện Hữu Lũng, Cao Lộc, Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng tại 3 trạm y tế xã, huyện Văn Lãng. Kết quả: quá trình cung cấp dịch vụ CSSKTY tuyến xã không đồng đều và còn nhiều bất cập; tồn tại từ nguồn lực đầu vào đến hiệu quả đầu ra, trong đó tồn tại lớn nhất là sử dụng hiệu quả (trước sinh 20,4%, sau sinh 9,4%). Đồng thời chất lượng cán bộ y tế và nhân viên y tế thôn bản còn nhiều yếu kém và có sự chênh lệch khá lớn. Sau can thiệp dịch vụ CSSKTY đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là sử dụng hiệu quả và khác biệt so với xã chứng có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Đồng thời chất lượng cán bộ y tế và nhân viên y tế thôn bản được nâng cao rõ rệt và khác biệt so với xã chứng.

Liên kết