Nghiên cứu tỉ lệ dị dạng bẩm sinh của người dân ở một số làng cơ khí tỉnh Nam Định

150 August 31, 2017 0

Tác giả: Đỗ Đình Xuân 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2009

Số: 5

Trang: 37-38

Đặt vấn đề: Dị dạng bẩm sinh là những dị tật biểu hiện ngay từ khi mới sinh. Nó là những dị tật về hình thái hoặc những bất thường về cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của người dân một số làng nghề cơ khí của tỉnh Nam Định; So sánh tỷ lệ di dạng bẩm sinh của người dân vùng làng nghề cơ khí và vùng đối chứng. Đối tượng và phương pháp: Mô tả cắt ngang 10.000 người dân (5044 nữ, 4956 nam) từ 0-18 tuổi 5000 người dân vùng làng nghề cơ khí của tỉnh Nam Định và 5000 người dân vùng đối chứng để xác định tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của người dân làng nghề và người dân vùng đối chứng. Kết quả: Tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của huyện Ý Yên vùng làng nghề 6,41%, vùng làng đối chứng 1,34%, tỷ lệ dị dạng chung huyện Ý Yên là 4,8%. Ở huyện Nam Trực, vùng làng nghề chiếm 5,46%, vùng đối chứng 2,67%, tỷ lệ dị dạng chung ở huyện Nam Trực là 4,28%. Ở huyện Xuân Trường, vùng làng nghề chiếm 9,82%, vùng đối chứng 1,98%, tỷ lệ dị dạng chung ở huyện Xuân Trường là 5,97%. Tỷ lệ dị dạng bẩm sinh chung của cả tỉnh Nam Định 4,83% trong đó vùng làng nghề 7,92%, vùng đối chứng 1,9%. Kết luận: Tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của người dân vùng làng nghề cơ khí cao hơn vùng đối chứng 4,17 lần; tỷ lệ dị dạng bẩm sinh chung của làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định tương đối cao (7,92%); tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của người dân cộng đồng vùng đối chứng là 1,9%; tỷ lệ dị dạng bẩm sinh của nam cao hơn nữ (nam/nữ =1,84).
Liên kết