Nghiên cứu tính an toàn của dầu đà điểu trên thực nghiệm

105 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2009

Số: 1

Trang: 31-34

Mục tiêu: nghiên cứu độc tính cấp (ĐTC) và độc tính bán trường diễn (ĐTBTD) của dầu đà điểu trên động vật thực nghiệm.
Đối tượng và phương pháp: thử nghiệm ĐTC bằng cách cho chuột nhắt trắng uống dầu đà điểu với liều tăng dần cho đến liều tối đa, theo dõi trong 72 giờ; thử nghiệm ĐTBTD trên thỏ với liều 2ml/kg/24h hoặc 4ml/kg/24h, theo dõi trong 42 ngày.
Kết quả: chưa xác định được LD50 theo đường uống, với liều tối đa 0,5ml/10g trọng lượng cơ thể chuột không gây chết động vật thực nghiệm. Trên thỏ, dầu đà điểu với liều tương ứng 2ml và 4ml/kg/24h trong 42 ngày không ảnh hưởng đến sự phát triển trọng lượng cơ thể, không ảnh hưởng đến các chỉ số điện tim, huyết học, sinh hóa của thỏ.
Kết luận: dầu đà điểu có tính an toàn cao trên động vật thực nghiệm.
Liên kết