Nghiên cứu tốc độ sinh tổng hợp protein - globin dưới ảnh hưởng của quinin ciohydrat

192 August 31, 2017 0

Tác giả: Bạch Vọng Hải 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1987

Số: 4

Trang: 15-16

Liên kết