Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sắc kí lỏng cao áp để xác định hàm lượng Bêta-Caroten trong rau quả

374 August 31, 2017 1

Năm: 1993

Số: 3

Trang: 62-66

Mục đích: Nghiên cứu khảo sát một số điều kiện chiết và tách bêta-caroten, chọn một quy trình phù hợp để xác định hàm lượng bêta-caroten trong rau quả bằng kỹ thuật HPLC. Ứng dụng quy trình trên để xác định hàm lượng bêta-caroten trong rau quả và sản phẩm chế biến của chung. Vật liệu: Các loại rau quả và sản phẩm chế biến. Phương pháp: Khảo sát và chọn các điều kiện tối ưu để hoàn chỉnh quy trình chiết và tách caroten ra khỏi thực phẩm, khảo sát và chọn quy trình kỹ thuật, chọn detector và tiến hành phân tích mẫu. Kết quả: Ứng dụng kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp (HPLC) với detector UV-VIS ở bước sóng 450 nm, đã xác định được hàm lượng beta-caroten trong một số rau quả Việt Nam. Cho đến nay kỹ thuật HPLC vẫn là kỹ thuật tốt nhất cho phép tách và xác định carotenoid ở rau quả trong đó có betacaroten.
Liên kết