Nghiên cứu ứng dụng sắc ký khí khối phổ để phân tích dư lượng một số hóa chất bảo vệ thực vật thường dùng

145 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thu 

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2009

Số trang: 139 tr.

Liên kết