Nghiên cứu ứng dụng tế bào khuyếch tán để khảo sát khả năng thấm qua da của dược chất từ TTS - Nitroglycerin

76 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2004

Số: 5

Trang: 23-25

Các tác giả đã xây dựng được chỉ tiêu và cách xử lý da: Xây dựng phương pháp định lượng nitroglycerin bằng HPLC và định lượng được hàm lượng nitroglycerin toàn phần trong thuốc dán Discotrin 36mg, diện tích 13,3cm2. Thực hiện trên 6 mẫu và tính trung bình cộng với RSD = 0,47% từ đó suy ra chính xác lượng nitroglycerin chứa trong 1cm2 để làm cơ sở tính lượng nitroglycerin thấm qua da. Đánh giá được lượng nitroglycerin thấm qua da ở các nhiệt độ khác nhau (41oC, 37oC, 25oC), nhiệt độ tăng thì lượng thấm qua da của nitroglycerin tăng. Sự thấm qua da khác nhau ở từng loại động vật.
Liên kết