Nghiên cứu vai trò của ferritin trong đánh giá giai đoạn hoạt động của bệnh luput ban đỏ hệ thống

484 August 31, 2017 0

Tác giả: Trần Thị Minh Hoa 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 23-26

Liên kết