Nghiên cứu về isozim LDH trên các mô, huyết thanh bình thường và ung thư

208 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1977

Số: 3

Trang: 1-8

Liên kết