Nhận xét 46 trường hợp soóc ở ngững bệnh nhân sỏi mật tại bệnh viên Việt Đức(Từ tháng 1/1970-9/1975)

209 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thụ 

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1976

Số: 2

Trang: 37

Liên kết