Nhận xét biến đổi giải phẫu các thành phần trong bao GLISSON và tĩnh mạch trên gan qua chẩn đoán hình ảnh

294 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2003

Số: 10

Trang: 16-21

Liên kết