Nhận xét về đội ngũ kỹ thuật viên y tế tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I trong 5 năm (1999 - 2003)

309 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 526

Trang: 144-147

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 kỹ thuật viên (KTV) y tế tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I từ 1999 - 2003. Học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp là 66,2%; trong đó chuyên ngành cao nhất là KTV X quang 84,4%, KTV xét nghiệm 75% và thấp nhất là y sĩ răng trẻ em 52,8% và gây mê hồi sức 54,7%. Số KTV không làm đúng chuyên ngành được đào tạo là 23,4%, trong đó y sĩ răng trẻ em là 48,9% và KTV gây mê hồi sức 42,9%. Vị trí làm việc của KTV chủ yếu tại các cơ sở y tế nhà nước 76,6%; KTV làm việc tại cơ sở y tế tư nhân 23,4%; cao nhất là y sĩ răng trẻ em, KTV X quang và KTV xét nghiệm. Số KTV cho rằng kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành học tại trường so với nhu cầu thực tế chưa phù hợp là 25,7% và trang thiết bị kỹ thuật của trường đào tạo chuyên ngành KTV y tế kém hơn so với các cơ sở đang làm 51%.
Liên kết