Những biến đổi về cấu trúc siêu vi của gan chuột nhắt trắng sau thử nghiệm sodium artesunate

257 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 8

Trang: 44-49

Ảnh hưởng liều cao của sodium artesunate trên cấu trúc siêu vi của gan chuột nhắt đã được nghiên cứu bằng kính hiển vi điện tử. Một liều cao của sodium artesunate đã gây nên sự tổn thương nặng nề cho cấu trúc siêu vi của gan chuột. Bào tương của những tế bào này chứa nhiều hạt mỡ nhỏ. Những tổn thương nặng nề nhất của tế bào gan được thấy ở thời điểm 12 giờ sau tiêm thuốc, sau đó các tổn thương này giảm dần. Sự tái tạo của các tế bào gan xuất hiện vào ngày thứ 2 và cấu trúc tế bào gan trở lại bình thường vào ngày thứ 15 sau thử nghiệm. Liều 200mg/kg không gây sự thay đổi rõ rệt nào về cấu trúc siêu vi ngoài việc xuất hiện một số hạt mỡ nhỏ trong bào tương của tế bào gan.
Liên kết