Những biến đổi về hình thái ở mô gan chuột nhắt trắng sau thử nghiệm sodium artesunate

190 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 7

Trang: 1-6

Ảnh hưởng của một liều cao của sodium artesunate trên hình thái gan chuột nhắt trắng đã được nghiên cứu bằng kính hiển vi quang học. Một liều cao (700mg/kg thể trạng) của sodium artesunate đã gây nên những tổn thương (TT) về hình thái gan chuột một cách rõ rệt. Những TT đó là xung huyết trong gan, thoái hóa hốc trong bào tương của tế bào gan và biến dạng của các nhân tế bào. Những TT rõ rệt nhất của gan được thể hiện ở giờ thứ 12 sau tiêm thuốc, sau đó những TT này giảm dần. Tái tạo của mô gan bắt đầu vào ngày thứ hai và hoàn thành vào ngày thứ 15 sau thử nghiệm. Trong số các sodium artesunate đã thử nghiệm (từ 100 đến 700 mg/kg thể trọng) chỉ những liều nhỏ hơn 200 mg/kg thể trọng là không gây nên những biến đổi về hình thái của gan một cách rõ rệt.
Liên kết