Phân lập Steviosid và hàm lượng steviosid từ lá cỏ ngọt ( Stevia rebaudiana bertoni) trồng ở Việt Nam

286 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 11-14

Nghiên cứu này đã phân lập được steviosid từ lá cỏ ngọt trồng ở Việt Nam bằng cách vận dụng tổ hợp cách chiết của nhiều tác giả. Steviosid cũng được nhận dạng bằng sắc ký lớp mỏng, các phương pháp vật lý và hóa lý. Nghiên cứu đã chiết steviosid từ các mẫu lá thu hoạch ở những vùng trồng khác nhau. Mẫu thu ở Thái Nguyên cho hàm lượng cao nhất, mẫu N3 thu ở Văn Điển thấp nhất. Kết quả phân lập và chiết xuất steviosid này giúp ta định lượng steviosid từ lá cỏ ngọt và hỗn hợp chất ngọt phục vụ cho công tác nghiên cứu trồng trọt.
Liên kết