Phân tích tác dụng không mong muốn của ceftriaxon ghi nhận từ hệ thống báo cáo tự nguyện của Việt Nam trong giai đoạn từ 2006-2009

217 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2011

Số: 11 (791)

Trang: 17-20

Liên kết