Phát hiện người mang gen bệnh thoái hóa cơ tủy bằng kỹ thuật Multiplex Ligation - Dependent Probe Ampilification

85 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 3 PB

Trang: 21-25

Liên kết