Phát hiện vius Epstein Barr trong các mẫu sinh thiết của bẹenh nhân ung thư vùng đầu mặt bằng phản ứng tổng hợp chuỗi

421 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 1997

Số: 1

Trang: 23-27

Liên kết