"Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng" Một biện pháp chiến lược để giải quyết tình hình tàn tật tại Việt Nam

353 August 31, 2017 2

Tác giả: Trần Trọng Hải 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1989

Số: 3

Trang: 9-15

Liên kết