Sơ bộ nhận định về giá trị định lượng Acginaza, glucoza-6-photphataza và glycogen trong các tổ chức gan ung thư

261 August 31, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1973

Số: 2

Trang: 81-89

Liên kết