Sodium Artesunate không gây nên sự thay đổi hoạt độ của Alkaline Phosphatase (ALP) và Glutamyl Transferase (GT) huyết thanh chuột nhắt trắng

257 April 11, 2017 0

Tạp chí: Thông tin y học

Năm: 1995

Số: 6

Trang: 39-46

Từ khóa: Hóa sinh

Liên kết