Sodium Artesunate làm tăng sự tiêu thụ O2 và sự sản sinh CO2 của ty thể và của phân đoạn chứa Microsome của tế bào gan chuột nhắt trắng In Vitro

256 April 11, 2017 0

Tạp chí: Thông tin y học

Năm: 1996

Số: 9

Trang: 15-20

Từ khóa: Sinh học Hóa sinh

Liên kết