Sodium artesunate và quá trình peroxy hoá lipid ở ty thể và microsome của tế bào gan chuột nhắt trắng

230 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 1997

Số: 2

Trang: 3-7

Nghiên cứu ảnh hưởng của sodium artesunate (SA) trên sự tiêu thụ oxy và sự hình thành malondialdehyd (MDA) của ty thể và phân đoạn nổi chứa microsome. Chất liệu và phương pháp: SA do Nhà máy Dược phẩm Guilin số 2 cung cấp, chuột nhắt trắng, đo sự tiêu thụ oxy, đo hàm lượng MDA, định lượng protein của ty thể và phân đoạn dịch nổi chứa microsome. SA làm tăng sự tiêu thụ O2 của ty thể và phân đoạn dịch nổi chứa microsome của tế bào gan chuột trong sự có mặt của GSH. SA ở nồng độ từ 1 đến 10 mM làm tăng sự tạo thành MDA ở cả hai phân đoạn dưới tế bào này. SA cũng làm tăng sự tạo thành MDA khi có mặt của GSH.
Liên kết