Sự biến đổi hàm lượng hemoglobin và dẫn xuất ở người thâm nhiễm TNT và tác dụng bảo vệ của DX trên thực nghiệm

194 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1995

Số: 2

Trang: 52-53

Liên kết