Tách dòng gen và xây dựng vectơ biêut hiện gen Taq DAN polymerase

1297 August 31, 2017 3

Cơ quan chủ trì: Lê Đức Đào

Năm: 2005

Số trang: 15tr.

Nghiên cứu tách dòng gen và xây dựng vectơ biểu hiện gen Taq DNA Polymerase. Kết quả thực hiện thành công kỹ thuật nhân bản gen Polymerase của T.aquticus bằng phương pháp PCR với cặp mồi đặc hiệu được thiết kế. Trình tự gen đã được xác định với 2481 đôi bazơ và 827 axit amin tương ứng. Tách dòng sản phẩm PCR có khả năng mang gen bằng cách gắn vào vectơ pTTQ18 và biến nạp vào tế bào E.coli DH1. Xây dựng hoàn chỉnh quy trình sản xuất Taq Polymerase quy mô phòng thí nghiệm.
Liên kết