Thái độ khaibáo, xử trí bệnh lây qua đường tình dục và kiến thức về nguy cơ,dự phòng HIV/AIDS của đối tượng lái xe đường dài và hỗ trợ tư vấn phòng chống HIV/AIDS ở tỉnh Hà Tĩnh

432 April 11, 2017 0

Tác giả: Khương Văn Duy 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2004

Số: 11

Trang: 29-32

Liên kết