Thực hành hành vi vệ sinh môi trường của người Dao ở các bản vùng sâu xã Hợp Tiến - Đồng Hỷ - Thái Nguyên - 2007

247 August 31, 2017 0

Tác giả: Đàm Khải Hoàn 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2008

Số: 8

Trang: 5-7

Đặt vấn đề: Hợp Tiến là một xã miền núi vùng sâu nằm ở phía Đông Nam của huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, là nơi sinh sống của 6 dân tộc, trong đó 70% là người Dao. Đây là xã có đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội của người dân còn rất thấp, nhất là những hành vi về vệ sinh môi trường. Mục tiêu: Nghiên cứu hành vi vệ sinh môi trường của người Dao ở các bản vùng sâu để có những giải pháp phù hợp thực hiện vệ sinh môi trường tốt hơn, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 5 xóm bản vùng sâu của xã Hợp Tiến huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên từ tháng 10/2006-7/2007. Kết quả: Tỷ lệ người dân có kiến thức, thái độ, thực hành tốt về vệ sinh môi trường còn rất thấp: đạt kiến thức tốt là 19,13%; thái độ tốt là 15,85%; thực hành tốt là 10,93%. Các yếu tố liên quan chặt chẽ tới hành vi vệ sinh môi trường của người Dao Hợp Tiến là kinh tế và trình độ học vấn. Kết luận: Cần tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về vệ sinh môi trường cho người dân vùng sâu, đặc biệt là các dân tộc thiểu số như người Dao, những người có trình độ học vấn thấp, đời sống khó khăn và phong tục tập quán còn lạc hậu.
Liên kết