Thực trạng sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, kiến thức, thái độ và thực hành vệ sinh môi trường của phụ nữ (15-49 tuổi) có con dưới 5 tuổi tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

205 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y tế công cộng

Năm: 2010

Số: 16

Trang: 54-58

Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh tại 4 xã thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của phụ nữ 15-49 tuổi có con dưới 5 tuổi về sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; và phân tích nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe của cán bộ y tế qua phản hồi của đối tượng nghiên cứu.

Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã phỏng vấn 542 phụ nữ 15-49 tuổi có con dưới 5 tuổi, tại 4 xã: Tràng Xá, Liên Minh, Dân Tiến, Phương Giao, trong hai tháng 7-8/2005. Tỷ lệ hộ nghèo cao (40,8%), tỷ lệ hộ có nhà tạm khá cao (34,3%), nhà kiên cố (18,1%), tỷ êệ hộ có phương tiện truyền thông đại chúng đang được sử dụng (57,3%). Tỷ lệ hộ gia đình có nước sạch là 41,1%. Tỷ lệ hộ nhà tiêu hợp vệ sinh là 19,0%, tỷ lệ hộ không có nhà tiêu 33,0%; 2) Kiến thức về nhà tiêu hợp vệ sinh: Tỷ lệ là 37,6% phụ nữ trả lời đúng nhà tiêu hai ngăn, các tiêu chí khác xa nhà, xa nguồn nước trên 10m chỉ có 19,8% trả lời đúng, tỷ lệ không biết hoặc không trả lời là 23,6%. Thái độ của đối tượng nghiên cứu đồng ý về vai trò của việc sử dụng nước sạch có thể phòng được bệnh: đường tiêu hóa là 50%, mắt hột là 61,1%, ghẻ, lở, hắc lào là 40,9%. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu đồng ý về việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh có thể phòng được nguồn nước bị nhiễm bẩn (57,6%), phòng được bệnh đường tiêu hóa (17,8%). Về thực hành của đối tượng sử dụng nguồn nước sạch là 45,6%; 3) Nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe chủ yếu là: dân số kế hoạch hóa gia đình chung ở 4 xã là 45,6%, tiêm chủng 40,4%, các nội dung về chăm sóc thai nghén là 21,1% và vệ sinh môi trường là 6,1%.

Tóm lại cần cải thiện môi trường nước sạch và nhà tiêu nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường.
 
Liên kết