Tìm hiểu khả năng hoạt động trí tuệ của sinh viên Đại học Y Huế

277 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1995

Số: 11

Trang: 1-4

Sử dụng test Raven gồm 7 mức để đánh giá khả năng hoạt động trí tuệ của 117 sinh viên Trường Đại học Y Huế. Kết quả điểm test Raven trung bình của sinh viên là 53,6±0,4 được xếp vào mức trí tuệ loại II, so với điểm chuẩn trung bình quốc tế cao hơn 9,6±0,4 điểm. Qua bảng I cho thấy sinh viên có trí tuệ loại I và II chiếm 85,4%, loại III có 12%, loại IV có 2,6%. Không có sinh viên nào ở dưới mức trung bình. Nhóm sinh viên học lực khá có điểm test trung bình là 54,8 cao hơn nhóm sinh viên học lực trung bình có điểm test trung bình là 52,8. Qua phân tích kết quả học tập đã phản ánh được khả năng hoạt động trí tuệ của sinh viên. Hoạt động trí tuệ và học lực có tương quan với nhau theo chiều thuận: loại III có 12%, loại IV có 2,6%. Không có sinh viên nào ở dưới mức trung bình. Nhóm sinh viên học lực khá có điểm test trung bình là 54,8 cao hơn nhóm học lực trung bình có điểm test trung bình là 52,8. Qua phân tích kết quả học tập đã phản ánh được khả năng hoạt động trí tuệ của sinh viên.
Liên kết