Ứng dụng kỹ thuật Elisa tìm kháng thể kháng bạch cầu ở bệnh nhân sau ghép tạng

101 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 5

Trang: 40-44

Liên kết