Ứng dụng kỹ thuật FISH phát hiện gen lai ABL/BCR ở bệnh nhân lơ xê mi kinh dòng hạt

111 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 35-40


Liên kết