Ứng dụng kỹ thuật Nested RT - PCR xác định đột biến gen BCR/ABL ở bệnh nhân lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt

131 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 25-29

Liên kết