Ứng dụng kỹ thuật PCR bước đầu nghiên cứu một số biến đổi gen đặc trưng ở bệnh nhân lơ xê mi cấp dòng tuỷ

94 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2007

Số: 4

Trang: 30-35

Liên kết