ứng dụng kỹ thuật PCR-SSP để xác định tần suất gen của bạch cầu đa nhân trung tính

108 April 11, 2017 0

Tác giả: Bạch Khánh Hoà 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 1

Trang: 29-33

Liên kết