Vai trò của cộng hưởng từ tiền liệt tuyến với endorectal coil

197 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 2

Trang: 65-68


Liên kết