Van chống nhiễm trùng đường mật ngược dòng sau nối mật - ruột kiểu " Roux En Y "

170 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích 

Năm: 1996

Số: 8

Trang: 38-40

Liên kết