Xác định ảnh hưởng của alcaloid náng hoa trắng trên huyết áp bình thường của mèo và trên tim thỏ cô lập

402 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2007

Số: 3-4

Trang: 108-110

Liên kết