Xây dựng phương pháp định tính, định lượng đồng thời naringin và hesperindin trong vỏ quả các loại thuộc chi citrus bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

116 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2011

Số: 1 + 2

Trang: 82-87

Liên kết