Xét nghiệm hoá sinh lâm sàng hiện đại và yêu cầu kiểm tra chất lượng các xét nghiệm hoá sinh lâm sàng hiện nay

206 August 31, 2017 0

Tác giả: Bạch Vọng Hải 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1998

Số: 6

Trang: 6

Liên kết