Kết quả tìm kiếm theo từ khóa "L��m t��ng ch���t l�����ng c��ng nh�� s��� l�����ng c���a tinh tr��ng l�� m���c ti��u quan tr���ng c���a c��c k��� thu���t h��� tr��� sinh s���n. M���c ti��u: so s��nh hai ph����ng ph��p l���c r���a tinh tr��ng b��i l��n v�� thang n���ng ����� m��i tr�����ng. �����i t�����ng v�� ph����ng ph��p nghi��n c���u: 30 m���u tinh d���ch b��nh th�����ng theo quy �����c c���a WHO 1999" có 0 tài liệu

Liên kết