10-O-trans-p-methoxycinnamoylcatalpol và verbascosid phân lập từ hoa cây vọng cách - Premna corymbosa Rottl.ex Willd

259 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2008

Số: 4 (384)

Trang: 36-39+46

Liên kết