3-O-alpha-L-rhamnopyranosyl 5,7,4'-trihydroxyflavon phân lập từ lá cây lá móng (Lawsonia inermis L.)

266 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2008

Số: 9 (389)

Trang: 20-21

Liên kết