40 năm xây dựng và phát triển ngành dược Việt Nam

191 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Duy Cương 

Tạp chí: Dược học

Năm: 1985

Số: 4

Trang: 1-5+10

40 năm là một thời kỳ phấn đấu không ngừng của ngành dược Việt Nam dù phải trải qua ba bốn giai đoạn với những hoàn cảnh và yêu cầu khác nhau, để tự mình hoàn thành, tồn tại và phát huy tác dụng, với những nét đặc trưng riêng của nước ta. Bài học cơ bản xuyên suốt trong cả thời kỳ vẫn là tinh thần tự lực cánh sinh, tự mình giải quyết những vấn đề của nước mình bằng những biện pháp phù hợp với điều kiện trong nước, có tranh thủ từng lúc viện trợ và hợp tác với các nước ngoài, mặt khác lấy tài nguyên phong phú của đất nước, chủ yếu là dược liệu làm chỗ dựa cơ bản và xuất phát điểm để phát triển ngành Dược nước ta. Kinh nghiệm 40 năm khẳng định đường lối đó của Đảng là hết sức đúng đắn, nhờ đó mà ngành lập được nhiều thành tích. Thành tích tuy to lớn nhưng kết quả đạt được chưa ngang tầm với nhiệm vụ và chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của nhân dân.
Liên kết