ACCSQ-PPWG Meeting, một hội nghị quan trọng đối với việc sản xuất, lưu thông Dược phẩm trong thời kỳ hội nhập khu vực ASEAN (sau năm 2007)

211 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 5

Trang: 3-5 (tiếp theo số 3/2006 và còn tiếp)

Hội nghị lần thứ 11 Hội đồng tư vấn ASEAN về tiêu chuẩn và chất lượng của nhóm dược phẩm (ACCSQ-PPWG) đã bàn tới vấn đề tìm hiểu bản chất GMP và GMP trong sản xuất dược phẩm với hàng loạt các câu hỏi được đặt ra như: tại sao giấy chứng nhận GMP của các nước lại không giống nhau? từ GMP trong dược phẩm có từ bao giờ?. Nếu thừa nhận GMP là bản chất, là một mặt của quá trình sản xuất thì có thể thấy: hoạt động của người trực tiếp sản xuất là yếu tố quyết định GMP hay không GMP; GMP có trong điều kiện sản xuất hiện đại và có cả trong điều kiện sản xuất thô sơ; GMP có mục đích chung là ổn định chất lượng sản phẩm nhưng có tính đặc thù riêng của ngành hàng, điều kiện sản xuất, điều kiện tự nhiên nơi mà quá trình sản xuất diễn ra.
Liên kết