ACCSQ-PPWG Meeting, một hội nghị quan trọng đối với việc sản xuất, lưu thông Dược phẩm trong thời kỳ Hội nhập khu vực ASEAN (sau năm 2007). Sự phát triển của qui chế và GMP trong dược phẩm (tiếp theo số 5/2006

204 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Quang Phục 

Tạp chí: Dược học

Năm: 2006

Số: 6

Trang: 6-8

Hội nghị lần thứ 11 Hội đồng tư vấn ASEAN về tiêu chuẩn và chất lượng của nhóm dược phẩm (ACCSQ-PPWG) đã bàn tới vấn đề sự phát triển của quy chế và GMP trong dược phẩm bao gồm: quá trình ra đời văn bản GMP quốc gia; thanh tra GMP và các tài liệu hướng dẫn GMP quốc gia như Bản hướng dẫn GMP quốc gia của Anh ra đời năm 1971, năm 1977 nó được tái bản lần 2 và đến năm 1983 được tái bản lần 3; sự phát triển của GMP theo hướng quốc tế, được các tổ chức quốc tế như WHO, Hiệp hội sản xuất Dược phẩm quốc tế, Các nước tham gia Hòa ước công nhận lẫn nhau kết quả thanh tra sản xuất dược phẩm và các tổ chức khu vực như Cộng đồng Châu Âu, khu vực ASEAN, khu vực các nước Ả rập, đáng chú ý nhất là sự phát triển GMP của WHO. GMP của WHO không những là phần chủ yếu trong Hệ thống chứng nhận chất lượng dược phẩm lưu hành quốc tế mà còn là chuẩn mực để làm căn cứ soạn thảo GMP cho quốc gia và khu vực.
Liên kết