Acid triancontanoic lần đầu tiên được phân lập từ cây sài hồ nam (Pluchea pteropoda Hemsl.) ở Diễn Châu, Nghệ An

147 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 6

Trang: 30-31

Nghiên cứu phân lập và nhận dạng hợp chất acid triancontanoic (T1) từ cây sài Hồ Nam ((Pluchea pteropoda Hemsl.) thu hái tại Diễn Châu, Nghệ An. Kết quả: T1 kết tinh ở dạng vô định hình, không màu, tan được trong clorform, không tan trong n-hexan, nhiệt độ nóng chảy là 93-94oC. Cấu trúc của T1 được xác định dựa vào phân tích dữ liệu của các phổ EI-MS, 1H-NMR, 13C-NMR là CH3-(CH2)-28-COOH. Nhận dạng chất T1 là acid triancontanoic, tên thông thường là acid melissic.
Liên kết