Ái lực của Fructose 1,6-bisphosphat aldolase với các glycosaminoglycan

241 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2001

Số: 3

Trang: 35-40

Ở dung dịch đệm có lực ion thấp, ái lực của A4 và C4 với các glycosaminoglycan được phát hiện theo thứ tự sau: heparin>chondroitin polysulfat>heparin sulfat>dermatan sulfat>chondrotin sulfatA>chondroitin sulfat C. Trong số các gốc sulfat trong phân tử heparin, việc loại bỏ gốc N-sulfat làm giảm đáng kể ái lực của chất này với FPA A4 và C4. Như vậy, trong quá trình tương tác, FPA nhận diện cấu trúc phân tử đặc hiệu của heparin và đồng thời nhóm sulfo-amino ở vị trí C2 của gốc glucosamin là một trong các yếu tố giữ vai trò quyết định trong sự tương tác này.
Liên kết